Raden

De raden binnen Manna

Manna kent verschillende raden. Lees hieronder wat de raden inhouden.

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht (RvT)

Manna kent een eenhoofdig bestuur. Met ingang van 1 januari 2022 is Pieter Albracht benoemd tot bestuurder. Daarnaast is er een Raad van Toezicht die, op afstand betrokken, toezicht houdt op de ontwikkelingen en stappen die de organisatie neemt. De benoeming wordt voor een periode van vier jaar vastgesteld, waarna eenmaal een herbenoeming mogelijk is voor nog eens vier jaar. De leden van de Raad van Toezicht zijn: 

 • Leonie van Assen-Withag
  Lid RvT
  Lid Kwaliteitscommissie 
 • Janny Joosten
  Lid RvT
  Lid Kwaliteitscommissie 
 • Berno Sauer
  Lid RvT
  Lid Auditcommissie
 • Jan Westert
  Voorzitter RvT
  Lid Remuneratiecommissie 
 • Fokko Witteveen
  Vice voorzitter RvT
  Lid Remuneratiecommissie 

U kunt contact opnemen met de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht via de managementassistente. Tel: 053-30 30 600.

We werken conform de normen van de Zorgbrede Governancecode. De Governancecode geldt als norm voor goed bestuur in de zorgsector. Er staan gedragsregels in over onder andere transparantie en toezicht. Manna is lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn).

Cliëntenraad (CR)

De Cliëntenraad heeft als uitgangspunt de ervaring van de cliënt met onze zorg. Daarom is de Cliëntenraad een belangrijk orgaan binnen onze zorginstelling. Onze Cliëntenraad is een zeer betrokken groep die de gemeenschappelijke belangen van cliënten behartigt. Onze cliëntenraad bestaat uit een groep van 7 onafhankelijke personen. Deze 7 personen stellen het belang van de cliënt voorop. Bij de samenstelling is gekeken naar deskundigheid, betrokkenheid, identiteit en woonplaats, zodat de Raad zo gevarieerd mogelijk is en representatief is voor de cliënten die zij vertegenwoordigt. Daarmee wordt een goede belangenbehartiging en kwaliteitsbewaking verzekerd. De Cliëntenraad houdt goed contact met de cliënten, het contact met de achterban is immers de motor van de medezeggenschap.

Contact met cliënten
In de verzorgingshuizen vindt overleg plaats met bewoners en familie of andere naasten van de cliënt door middel van huiskamergesprekken en enquêtes. Voor contact met cliënten uit de wijkverpleging, begeleiding of huishoudelijke ondersteuning is het van belang dat cliënten het daarvoor bestemde formulier invullen en op die manier toestemming geven aan de Cliëntenraad om eventueel contact met hen op te nemen. De wet op de privacy vereist deze toestemming. 

Contact met de organisatie
De Cliëntenraad heeft geregeld contact met de directeur/bestuurder over beleidsplannen (op korte en lange termijn). Om het werk goed te kunnen doen, heeft de Raad recht op informatie door directeur/bestuurder en management. Ook kan de Raad informatie vragen aan derden. De Cliëntenraad van Manna heeft van de Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder instemmingsrecht gekregen bij een eventuele fusie. Het bewaken van de christelijke identiteit speelt hierbij vooral een rol. De Cliëntenraad behandelt geen individuele klachten, maar kan wel verwijzen naar de klachtencommissie of de vertrouwenspersoon van Manna.

De cliëntenraad is bereikbaar op het e-mailadres: clientenraad@zorggroep-manna.nl. U kunt de cliëntenraad ook telefonisch bereiken, tijdens kantoortijden, op: 053 – 30 30 600.

Verzorgend en verpleegkundige Advies Raad (VAR)

De Verzorgend en verpleegkundige Advies Raad (VAR) van Manna geeft op beroepsinhoudelijke basis advies aan het Strategisch Platform (het managementteam van Manna) om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te verbeteren. Door deze adviserende rol heeft de VAR een stem in het korte- en langetermijnbeleid van de organisatie. Daarnaast stimuleert de VAR beroepsinhoudelijke ontwikkelingen. Verpleegkundigen en verzorgenden laten hun stem horen én komen op voor de belangen van de beroepsgroep door middel van de VAR. De VAR draagt bij aan:

 • Verbetering van de kwaliteit van zorg voor bewoners en cliënten
 • Een beleid dat beter aansluit bij de professionele beroepsuitoefening en de dagelijkse praktijk
 • Een grotere betrokkenheid van de zorgprofessionals bij de koers van de organisatie
 • Verbreding van het draagvlak voor nieuw beleid onder zorgprofessionals binnen de organisatie

De VAR is bereikbaar op het e-mailadres: VAR@zorggroep-manna.nl.

Ondernemingsraad (OR)

In de Ondernemingsraad (OR) zitten medewerkers die meepraten over de beslissingen die Manna maakt. Dit zijn momenteel 8 collega’s uit de breedte van de organisatie die wekelijks overleg voeren en regelmatig overleg hebben met de Raad van Bestuur.

De OR streeft ernaar op te komen voor de belangen van alle medewerkers, dit geldt ook voor de collectieve rechten vanuit de cao VVT.

Zij vinden het belangrijk dat medewerkers de ruimte krijgen om het werk op eigen wijze te organiseren binnen de kaders van Manna.

De OR is bereikbaar op het e-mailadres: or@zorggroep-manna.nl.

Neem contact met ons op

Voor al uw vragen.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandZorggroep Manna is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering