Skip to main content

Raden

De raden binnen Manna

Manna kent verschillende raden. Lees hieronder wat de raden inhouden.

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht (RvT)

Manna kent een eenhoofdig bestuur. Liedy Vennegoor is benoemd tot interim bestuurder. Daarnaast is er een Raad van Toezicht die, op afstand betrokken, toezicht houdt op de ontwikkelingen en stappen die de organisatie neemt. De benoeming wordt voor een periode van vier jaar vastgesteld, waarna eenmaal een herbenoeming mogelijk is voor nog eens vier jaar. De leden van de Raad van Toezicht zijn: 

 • Berno Sauer
  Voorzitter RvT & voorzitter Auditcommissie
 • Janny Joosten
  Lid RvT
  Lid Remuneratiecommissie & Lid commissie Kwaliteit & Veiligheid
 • Cornel Vader
  Lid RvT
  Lid Remuneratiecommissie & Voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid 

U kunt contact opnemen met de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht via de managementassistente. Tel: 053-30 30 600.

We werken conform de normen van de Zorgbrede Governancecode. De Governancecode geldt als norm voor goed bestuur in de zorgsector. Er staan gedragsregels in over onder andere transparantie en toezicht. Manna is lid van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn).

Cliëntenraad (CR)

De Cliëntenraad is een groep cliënten die opkomt voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten binnen onze zorginstelling. Het bestaan en de rechten van de Cliëntenraad zijn vastgesteld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Via de Cliëntenraad kunnen de cliënten van Manna invloed uitoefenen op het beleid. De Cliëntenraad geeft ook, namens alle cliënten, gevraagd en ongevraagd advies. Ons bestuur moet bij het nemen van beslissingen rekening houden met het advies van de Cliëntenraad. Bij de samenstelling van de Cliëntenraad is gekeken naar deskundigheid, betrokkenheid, identiteit en woonplaats, zodat de Cliëntenraad zo gevarieerd mogelijk en representatief is.

Contact met cliënten
In de verzorgingshuizen vindt overleg plaats met bewoners en familie of andere naasten van de cliënt door middel van huiskamergesprekken en enquêtes. De Cliëntenraad sluit ook aan bij de Klankbordgroep van Begeleiding. Voor contact met cliënten uit de wijkverpleging of huishoudelijke ondersteuning is het van belang dat cliënten het daarvoor bestemde formulier invullen en op die manier toestemming geven aan de Cliëntenraad om eventueel contact met hen op te nemen. De wet op de privacy vereist deze toestemming. 

Contact met de Cliëntenraad
De Cliëntenraad is bereikbaar op het e-mailadres: clientenraad@zorggroep-manna.nl. U kunt de Cliëntenraad ook telefonisch bereiken, tijdens kantoortijden, op: 053 – 30 30 600.

Verpleegkundige Advies Raad (VAR)

De Verpleegkundige Advies Raad (VAR) is een verpleegkundige en verzorgende adviesraad en geeft op beroepsinhoudelijke basis advies aan het Strategisch Platform (het managementteam van Manna) om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te verbeteren. Door deze adviserende rol heeft de VAR een stem in het korte- en langetermijnbeleid van de organisatie. Daarnaast stimuleert de VAR beroepsinhoudelijke ontwikkelingen. Verpleegkundigen en verzorgenden laten hun stem horen én komen op voor de belangen van de beroepsgroep door middel van de VAR. De VAR draagt bij aan:

 • Verbetering van de kwaliteit van zorg voor bewoners en cliënten
 • Een beleid dat beter aansluit bij de professionele beroepsuitoefening en de dagelijkse praktijk
 • Een grotere betrokkenheid van de zorgprofessionals bij de koers van de organisatie
 • Verbreding van het draagvlak voor nieuw beleid onder zorgprofessionals binnen de organisatie

De VAR is bereikbaar op het e-mailadres: VAR@zorggroep-manna.nl.

Ondernemingsraad (OR)

In de Ondernemingsraad (OR) zitten medewerkers die meepraten over de beslissingen die Manna maakt. Dit zijn momenteel 8 collega’s uit de breedte van de organisatie die wekelijks overleg voeren en regelmatig overleg hebben met de Raad van Bestuur.

De OR streeft ernaar op te komen voor de belangen van alle medewerkers, dit geldt ook voor de collectieve rechten vanuit de cao VVT.

Zij vinden het belangrijk dat medewerkers de ruimte krijgen om het werk op eigen wijze te organiseren binnen de kaders van Manna.

De OR is bereikbaar op het e-mailadres: or@zorggroep-manna.nl.

Neem contact met ons op

Voor al uw vragen.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandZorggroep Manna is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering