Skip to main content
Datum: 1-7-2022

Privacy Statement Zorggroep Manna

Verwerkingsverantwoordelijke

 • Stichting Zorggroep Manna, ingeschreven in register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 08088958

  Boulevard 1945 505-20
  7511 AD Enschede

  Postbus 43
  7500 AA Enschede

  De Functionaris Gegevensbescherming voor Zorggroep Manna is Fred Schellens. Hij is bereikbaar via privacy@zorggroep-manna.nl of 053-30 30 600.

  Binnen de Stichting Zorggroep Manna (hierna Manna) worden uw (medische) persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in uw (elektronische) (medische) dossier. Dit is noodzakelijk om onze zorg- en/of hulpverlening aan u mogelijk te maken, of vanuit onze rol als werkgever.

  Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. In dit statement informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
  Manna is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Manna beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Persoonsgegevens
 • Voor het leveren van goede zorg- en/of hulpverlening en vanuit haar rol als werkgever is het noodzakelijk dat Manna uw persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Medische Medewerkers zijn daarbij verplicht een medisch dossier in te richten. In dit dossier worden alleen gegevens over uw gezondheid en de behandeling opgenomen die voor een goede zorg- en hulpverlening noodzakelijk zijn als mede voor: voor de financiële afhandeling van een behandeling en kwaliteitsbewaking van de zorg.

  Wanneer Manna uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen wil gebruiken, kan dat alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.
  Manna gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, verzekeringsnummer, BSN, gezondheidsgegevens voor zo ver dat relevant is ten behoeve van zorg/dienstverlening.

  Persoonsgegevens worden over het algemeen verkregen via de cliënt of medewerker
  zelf. Bij cliënten ontvangen zij in een aantal gevallen ook zorg specifieke informatie
  via COV controle, de SVB-Z of de berichtenuitwisseling van/uit de iWMO iWLZ
  berichtenuitwisseling.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

 • Manna mag uw persoonsgegevens alleen verwerken indien:

 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u
  partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen op uw verzoek voor zover die
  noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;

 • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan
  Manna onderworpen is;

 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigde belang
  van Manna of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij uw belang of uw
  fundamentele rechten en vrijheden, in het bijzonder het recht op bescherming van de
  persoonlijke levenssfeer, zwaarder wegen.

Ad a.: Het verwerken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met u aan te gaan. Zonder deze persoonsgegevens zijn wij niet in staat om onze diensten aan u te leveren en onze overige verplichtingen aan u na te komen.

Ad b.: Het verwerken van de persoonsgegevens is een wettelijke verplichting voor Manna als uw zorgaanbieder of werkgever. Zonder het verwerken van deze persoonsgegevens zijn wij niet instaat om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.

Uw rechten

 • U heeft het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die Manna van u heeft verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer correct of volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de  persoonsgegevensverwerking te beperken.  Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.

  Manna zal uw verzoeken zo snel mogelijk inwilligen. U wordt binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van uw verzoek.

  U kunt uw schriftelijke verzoek richten aan de Functionaris Gegevensbescherming van Manna. De contactgegevens zijn aan de bovenzijde van dit document te vinden.

Bewaartermijn

 • Manna bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke langere bewaartermijn geldt.

  Dossiers die in verband met een WZD-opname zijn aangelegd moeten minimaal vijf jaar na de opname bewaard worden. Voor de WGBO, Wlz, Wmo en Jeugdwet geldt in beginsel een bewaarplicht van twintig jaar.

Medische informatie

 • Manna mag alleen medische informatie delen met andere zorgverleners als deze rechtstreeks betrokken zijn bij de zorg of behandeling. Dit betreft dan ook alleen die persoonsgegevens en informatie die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun werk. De cliënt hoeft daarvoor geen toestemming te geven. De cliënt kan wel bezwaar tegen het delen van persoonsgegevens met andere zorgverleners maken. In dat geval mag Manna geen informatie meer doorgeven aan deze andere zorgverleners.

  Uw gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim: Manna heeft een geheimhoudingsplicht en mag uw persoonsgegevens in basis niet met anderen delen. Andere Medewerkers en medewerkers die binnen Manna direct bij uw zorg en/of hulpverlening betrokken zijn vallen niet onder dit medisch beroepsgeheim. Voor het overige hebben zorginstellingen, en dus ook Manna, een zorgplicht om uw gegevens te beschermen. Andere Medewerkers kunnen ook een geheimhoudingsplicht hebben; die staat dan in hun beroepscode. Dit geldt bijvoorbeeld voor maatschappelijk werkers en ergotherapeuten.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 • Manna mag jouw persoonsgegevens niet aan anderen verstrekken zonder dat je ons hierover expliciete schriftelijk toestemming geeft. Wij verkopen jouw persoons-gegevens nooit aan andere organisaties. In bepaalde situaties kunnen wij zonder jouw toestemming toch persoonsgegevens aan anderen verstrekken, wanneer de wet dit ons verplicht of wanneer wij ernstige schade aan de cliënt of aan een ander kunnen voorkomen door de informatie aan anderen te geven. Geanonimiseerde gegevens die niet meer aan jou te koppelen zijn, mogen wij indien nodig wel verstrekken aan derden.

Beveiliging persoonsgegevens

 • Manna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de persoonsgegevens versleuteld verzonden en enkel opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Vragen

 • Indien u vragen heeft over de privacy, dan kunt u deze altijd stellen. Dit kan telefonisch 053 -30 30 600, via de e-mail privacy@zorggroep-manna.nl of op de locatie van Manna Wethouder Nijhuisstraat 1 zelf. Manna zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Klachten

 • Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw bezwaren, dan kunt u een klacht indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van Privacy Statement

 • Manna behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit Privacy Statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.