Privacy Statement Stichting Zorggroep Manna
Dit document behoort toe aan;

Stichting Zorggroep Manna
KvK: 08088958

Hierna te noemen: de organisatie


Verantwoordelijke
Binnen Zorggroep Manna worden uw (medische) persoonsgegevens verzameld en vastgelegd in uw (elektronische) (medische) dossier. Dit is noodzakelijk om onze zorg- en/of hulpverlening aan u mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. In dit statement informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Zorggroep Manna is zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Zorggroep Manna beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Persoonsgegevens
Voor het leveren van goede zorg- en/of hulpverlening is het noodzakelijk dat uw zorgaanbieder uw persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Medische hulpverleners zijn verplicht een medisch dossier in te richten. In dit dossier worden alleen gegevens over uw gezondheid en de behandeling opgenomen die voor een goede zorg- en hulpverlening noodzakelijk zijn. Als mede voor: voor de financiële afhandeling van een behandeling, kwaliteitsbewaking van de zorg.

Wanneer Zorggroep Manna uw gegevens voor andere dan bovengenoemde doelen wil gebruiken, kan dat alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.
Zorggroep Manna gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, verzekeringsnummer, gezondheidsgegevens ten behoeve van zorg/dienstverlening, BSN.

De door de organisatie verwerkte persoonsgegevens zijn voor daar waar het cliënten betreft afkomstig van/uit: de iWMO iWLZ berichtenuitwisseling.

Grondslag verwerking
Zorggroep Manna mag uw persoonsgegevens alleen verwerken indien:
a. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen op uw verzoek voor zover die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
b. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Zorggroep Manna onderworpen is;
c. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Zorggroep Manna of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zwaarder wegen.

Het verwerken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met u aan te gaan. Zonder deze persoonsgegevens zijn wij niet in staat om onze diensten aan u te leveren en onze overige verplichtingen aan u na te komen.

Het verwerken van de persoonsgegevens is een wettelijke verplichting van uw zorgaanbieder. Zonder deze persoonsgegevens zijn wij niet instaat om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. U bent wel verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Indien u deze gegevens niet aan ons kunt of wilt verstekken kunnen wij de dienstverlening niet starten dan wel voortzetten

Uw rechten
U heeft het recht op inzage en een afschrift van de persoonsgegevens die Zorggroep Manna van u heeft verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.

Zorggroep Manna zal uw verzoeken zo snel mogelijk inwilligen. U wordt binnen 4 weken schriftelijk geïnformeerd over het al dan niet toewijzen van uw verzoek.

U kunt uw schriftelijke verzoek zenden aan Zorggroep Manna waarvan de contactgegevens hieronder te vinden zijn.

Zorggroep Manna
t.a.v: Functionaris voor Gegevensbescherming
Postbus 43
7500 AA Enschede.

Bewaartermijn
Zorggroep Manna bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, tenzij er een wettelijke langere bewaartermijn geldt.

Dossiers die tijdens een BOPZ-opname zijn aangelegd moeten minimaal vijf jaar na de opname bewaard worden. Voor de WGBO, Wlz, Wmo en Jeugdwet geldt in beginsel een bewaarplicht van vijftien jaar.

Medische informatie
Zorgverleners mogen medische informatie delen met andere zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling. Dit mag alleen als die informatie noodzakelijk is voor hun werk. U hoeft daarvoor geen toestemming te geven. U kunt er wel bezwaar tegen maken. Dan mag uw zorgverlener geen informatie meer doorgeven aan andere zorgverleners.

Uw gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim: de zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Andere hulpverleners en medewerkers van zorginstellingen vallen niet onder het medisch beroepsgeheim. Maar zorginstellingen hebben een zorgplicht om uw gegevens te beschermen. Andere hulpverleners kunnen ook een geheimhoudingsplicht hebben; die staat dan in hun beroepscode. Dit geldt bijvoorbeeld voor maatschappelijk werkers en ergotherapeuten.  

Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

Zorggroep Manna
t.a.v: Functionaris voor Gegevensbescherming
Postbus 43
7500 AA Enschede.

Beveiliging persoonsgegevens
Zorggroep Manna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de persoonsgegevens versleuteld verzonden en enkel opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Vragen
Indien u vragen heeft over de privacy, dan kunt u deze altijd stellen. Dit kan telefonisch 053 -30 30 600, via de e-mail fg@zorggroep-manna.nl of op de locatie van Zorggroep Manna Wethouder Nijhuisstraat 1 zelf. Zorggroep Manna zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Klachten
Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw bezwaren, dan kunt u een klacht indienen bij

1. Zorggroep Manna
t.a.v: Functionaris voor Gegevensbescherming
Postbus 43
7500 AA Enschede.

2. de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van Privacy Statement
Zorggroep Manna behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit Privacy Statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.