De klant centraal. Het is terug te zien in ons organisatiemodel. Het draait om de cliënt en de mantelzorger. Zorgprofessionals, ondersteunende teams en managers zijn hierin ondersteunend.

Nadat de visie van de organisatie door bijna 100 collega’s is opgesteld zijn we aan de slag gegaan met het organisatiemodel. Het draait om onze klanten. Zij krijgen ondersteuning en persoonlijke aandacht waar zij dat nodig hebben. Onze zorgteams en overige afdelingen zijn daarin ondersteunend.

                 Organisatiemodel van Manna

Samensturing

De teams werken vanuit het principe ‘samensturing’. Omdat de teams continu in contact staan met de klant, weten zij wat nodig is om goede zorg te verlenen. De teams bepalen daarom zelf welke ondersteuning zij inzetten. Daarin kunnen ze een beroep doen op een groot aantal professionals zoals: verpleegkundig team, Zorgschakel Enschede, ondersteunende diensten zoals P&O en financiële administratie.

Natuurlijk kunnen ze altijd terugvallen op hun coach.

Kwaliteit

Op 13 januari 2017 is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg gepubliceerd (te downloaden via https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2017/01/13/kwaliteitskader-verpleeghuiszorg). In dit kwaliteitskader zijn vereisten geformuleerd waaraan zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden, moeten voldoen. Binnen Manna zijn er twee locaties waarvoor dit kader geldt, namelijk voor de Cypressenhof en deels voor de Wingerd.

Binnen Manna staat de cliënt centraal. De zorgvraag van de cliënt is het uitgangspunt voor onze zorg. Op het moment dat een cliënt zich aanmeldt wordt er binnen 24 uur een zorgleefplan opgesteld aan de hand van de wensen die de cliënt heeft.

Vanuit onze visie bieden wij ondersteuning en persoonlijke aandacht voor iedereen vanuit een christelijke basis. Hierbij gaan we uit van gelijkwaardig, betrouwbaar, verbindend zijn en geloof in wat we doen.

Het samenwerken binnen de organisatie en met anderen doen we voor een zo hoog mogelijke kwaliteit en beleving voor onze cliënten. Hierbij voldoen wij aan de richtlijnen die vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg gesteld worden per 1 juli 2017.

Eén van de onderdelen vanuit het kwaliteitskader is publicatie van de personeelssamenstelling.

Binnen werken 965 collega’s. Intramuraal, binnen de locaties de Wingerd en de Cypressenhof werken 137 collega’s. Binnen de intramurale zorg is de verdeling naar de verschillende niveaus (peildatum 30-06-2017) als volgt:

Functie
niveau 1
niveau 2
niveau 3
niveau 4
Huishoudelijke hulp en Zorgassistent
17
Helpende en Woonassistent
37
Verzorgende IG
52
Verpleegkundige
31

 

Heeft u hierover nog vragen?

Bel het klantcontactcentrum 053 - 30 30 678

Contact opnemen