Stichting Zorggroep Manna (Manna) in Enschede is een zogenaamde ANBI. Dat wil zeggen dat zij een Algemeen Nut Beogende Instelling is. Dat betekent dat wij ons inzetten voor het algemeen nut en voldoen aan de voorwaarden die de belastingdienst hieraan gesteld heeft.

Als ANBI dragen wij de plicht gegevens te delen met het publiek. Hieronder staan de ANBI gegevens van Manna:

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/ fiscaal nummer

809605831

Post- en bezoekadres

Manna

Boulevard 1945 505-20

7511 AD Enschede

Telefoon: 053 – 30 30 600

E-mail: info@zorggroep-manna.nl

Website: www.zorggroep-manna.nl

Nummer van de Kamer van Koophandel: 08088958

ANBI
Manna heeft de ANBI status verworven. De ANBI-status maakt giften fiscaal aftrekbaar, zowel voor de inkomsten- als voor de vennootschapsbelasting, conform de geldende voorschriften van het Ministerie van Financiën

Doelstelling
Manna stelt zich vanuit haar christelijke identiteit ten doel om te voorzien in de behoeften aan opvang, behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding en maatschappelijke dienstverlening in het bijzonder aan ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychiatrische stoornis en/of psychosociale problematiek.

Persoonlijke aandacht en ondersteuning voor iedereen vanuit een christelijke basis is de visie van Manna. Dit is verwerkt in ons visie vierluik.

Vanuit Manna worden de volgende diensten geleverd:

 • Huishoudelijke Ondersteuning
 • Persoonlijke verzorging
 • (Specialistische) Verpleging
 • MSVT
 • Behandeling
 • Ambulante Begeleiding
 • Palliatieve Zorg
 • Dagbesteding

Beleidsplan
De Anbi-status van Manna schept extra mogelijkheden voor recreatie, ontspanning en aanvullende activiteiten voor cliënten. Het gaat dan dikwijls om activiteiten in het kader van ontspanning en aanschaffingen ten behoeve van cliënten.

Daarnaast zal Manna zich de komende jaren richten op de bestrijding van eenzaamheid onder cliënten. Waarbij het doel is om via medewerkers, cliënten uit hun eenzaamheid te halen door hen te verbinden met vrijwilligers en bestaande initiatieven. Manna maakt allerlei extra’s mogelijk die niet (geheel) uit de reguliere budgetten betaald kunnen worden.

Het bijdragen aan de bestrijding van eenzaamheid van cliënten en medewerkers is het gewaagde doel van Zorggroep Manna voor de komende jaren, zoals ook opgenomen in ons visie vierluik.

Manna beoogt geen winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen

Doelen 2019 – 2022
Bijdragen aan ontspanningsactiviteiten van cliënten

 • Bijdragen aan de bestrijding van eenzaamheid van cliënten en medewerkers
 • Bijdragen aan specifieke aanvragen vanuit de organisatie om de leefomgeving van cliënten te veraangenamen.

Verwerven van middelen
Manna ontvangt haar inkomsten voor de Anbi door middel van:

 • Donateurs: cliënten, familieleden, medewerkers en andere sympathisanten kunnen donateur worden door middel van ofwel een eenmalige gift of legaat, of een jaarlijks doorlopende donatie
 • Zakelijke sponsoring: de stichting beraamt zich over vormen van zakelijke sponsoring door derden
 • Verwerven van subsidies middels fondsen

Bestuur
Manna is een stichting met één bestuurder en een Raad van Toezicht, bestaande uit vijf leden. De functie van bestuurder wordt uitgevoerd door de heer A.B. Kok.

Vergoeding bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden ten behoeve van het Anbi-gedeelte.

Activiteiten en financiële verantwoording
Jaarlijks publiceert Manna een verslag van de uitgeoefende activiteiten via de website www.jaarverslagenzorg.nl. Dit verslag omvat tevens de financiële verslaglegging.

Op de jaarstukken van Manna wordt een accountantscontrole toegepast.

Benieuwd naar de Manna jaarrekening 2019 en het activiteitenoverzicht?
Manna 2019 – jaarrekening
Manna -2019 -Activiteitenverslag

Heeft u hierover nog vragen?

Bel het klantcontactcentrum 053 - 30 30 678

Contact opnemen