Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van de instelling. Zij praten mee over bepaalde beleidszaken en over praktische zaken rondom de zorg- en dienstverlening. Ook kan zij gevraagd en ongevraagd advies geven. Uitgangspunt van de Cliëntenraad is de ervaring van de cliënt met de zorg. Daarom is de Cliëntenraad een belangrijk orgaan binnen een zorginstelling. Zorggroep Manna heeft een uiterst betrokken cliëntenraad.

Wat is een Cliëntenraad?

Een Cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorginstelling behartigt. Elke instelling moet een Cliëntenraad hebben. Dat is geregeld in de WMCZ; de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Samenstelling van de Raad

De wet gaat ervan uit dat cliënten van de instelling zelf het beste kunnen opkomen voor hun belangen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen op het gebied van zorg, behandeling en begeleiding. Als dit niet mogelijk is, kunnen ook familieleden en andere niet-cliënten lid worden van de Cliëntenraad. De wet zegt wel dat de Cliëntenraad representatief moet zijn: alle groepen cliënten moeten vertegenwoordigd zijn.

Wie maken deel uit van de Cliëntenraad van Zorggroep Manna?

De Cliëntenraad bestaat uit een groep van 7 onafhankelijke personen, d.w.z. dat zij het belang van de cliënt voorop stelt en daarvoor opkomt. Bij de samenstelling van de Raad wordt gekeken naar deskundigheid, betrokkenheid, identiteit en woonplaats van de leden, zodat de Raad zo gevarieerd mogelijke is en representatief is voor de cliënten die zij vertegenwoordigt. Daarmee wordt een goede belangenbehartiging en kwaliteitsbewaking verzekerd.

Profielschets leden Cliëntenraad

Hoe kan ik als lid van de Cliëntenraad een bijdrage leveren? Belangrijk zijn de volgende criteria:

  • Directe ervaring of betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening
  • Cliëntenbelang voorop stellen
  • Onderscheid kunnen maken tussen eigenbelang en cliëntenbelang
  • Gemotiveerd zijn
  • Kunnen samenwerken
  • Voldoende tijd en inzet hebben
  • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
  • Onderschrijft van harte de grondslag van Zorggroep Manna en kan dit uitdragen

Belangrijk is ook dat de leden graag contact onderhouden met de cliënten! Want het contact met de achterban is de motor van de medezeggenschap.

Contact met cliënten

In de verzorgingshuizen vindt overleg plaats met bewoners en familie of andere naasten van de cliënt door middel van huiskamergesprekken en enquêtes.
Voor contact met cliënten uit de thuiszorg is het van belang dat cliënten het daarvoor bestemde formulier invullen en op die manier toestemming geven aan de Cliëntenraad om eventueel contact met hen op te nemen. De wet op de privacy vereist deze toestemming.

Contact met de organisatie

De Cliëntenraad heeft geregeld contact met de directeur/bestuurder over beleidsplannen (op korte en lange termijn). De Cliëntenraad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen. Om het werk goed te kunnen doen, heeft de Raad recht op informatie door directeur/bestuurder en management. Ook kan de Raad informatie vragen aan derden. De Cliëntenraad van Zorggroep Manna heeft van de Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder instemmingsrecht gekregen bij een eventuele fusie. Het bewaken van de christelijke identiteit speelt hierbij vooral een rol. De Cliëntenraad behandelt geen individuele klachten, maar kan wel verwijzen naar de klachtencommissie of de vertrouwenspersoon van zorggroep Manna.

Bereikbaarheid

De cliëntenraad is bereikbaar op het e-mailadres: clientenraad@zorggroep-manna.nl. U kunt de cliëntenraad ook telefonisch bereiken, tijdens kantoortijden, op: 053 – 30 30 600.

Heeft u hierover nog vragen?

Bel het klantcontactcentrum 053 - 30 30 678

Contact opnemen